stip-links stip-rechts stip-links stip-rechts Zelf beoordelen Naar het expertpanel
August de Loor
Directeur

Adviesburo Drugs

Coffeeshops moeten buitenlandse toeristen weren om drugstoerisme tegen te gaan

Impact op volksgezondheid

- -

sterk negatief

Een deel van het softdrugsgebruik verplaatst zich naar de publieke ruimte. Dit ondermijnt het softdrugspreventiebeleid voor jongeren. Er komt een toename van straathandel naar niet-ingezetenen en ingezetenen, met daarbij vermenging van de verkoop van soft- en harddrugs. Straathandel heeft per definitie een meer vervuild aanbod van middelen dan verkoopcircuits waar de consument kan reclameren. De voorlichtende functie van coffeeshops naar consumenten die niet binnen mogen valt weg.

Impact op criminaliteit

- -

sterk negatief

Er komt een toename van straathandel. Door de lockdown is er een enorme toename aan werklozen uit vooral de horeca en het uitgaansleven. Een desperaat deel van hen gaat dealen in soft- en uitgaansdrugs (XTC, cocaine, HCL, speed, enz.) met ergo oplopende spanningen met het 'gestaalde' circuit van straatdealers. Handhavers worden geconfronteerd met de onuitvoerbaarheid van het criterium en raken gefrustreerd. Er ontstaat een uitgebreid 'informeel' verkoopcircuit van cannabis via de natte horeca, kamerverhuur, hotellobby’s, enz.

Impact op economie

- -

sterk negatief

Er komen minder banen binnen de coffeeshopsector en de sector daarom heen, minder inkomsten van belastingen, toename van de uitgaven voor het handhaven van het criterium en de aanpak en een toename van straathandel en spanningen op straat tussen rivaliserende dealcircuits.

Impact op milieu

=

neutraal

Dit aspect heft weinig van doen met het onderwerp.

Impact op internationaal imago

=

neutraal

Ten aanzien van dit thema is alles afhankelijk of de invoering van het ingezetenencriterium (alleen Nederlanders mogen wiet kopen) beperkt blijft tot de Amsterdamse binnenstad. Er kun hier alleen maar zinnige opmerkingen over gemaakt worden in zoverre het criterium wel/niet verder 'uitrolt' over de rest van Nederland. Dit geldt in feite ook voor alle vorige aandachtspunten. De consequenties van wat het criterium teweeg brengt zijn voor de Amsterdamse binnenstad is van een hele andere orde dan voor de omliggende woonwijken, waar nauwelijks toeristen komen, maar coffeeshops wel relatief veel niet-ingezetenen binnenkrijgen. Kortom, alle bovenstaande inschattingen dienen met zeer veel terughoudendheid gelezen te worden.